หน้าหลักลงทะเบียนขอเลขหมาย ค้นหาเลขหมาย Admin download Softphone & คู่มือ มหาวิทยาลัย
 

ระบบ voip
VoIP ย่อมาจาก Voice over Internet Protocol คือการสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีใหม่สำหรับการโทรศัพท์ผ่านทางเครือข่าย Internet ซึ่งมีข้อดีอันดับแรก ๆ ที่เห็นได้ชัดก็คือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการโทรได้ ไม่ว่าจะเป็นการโทรภายในประเทศ หรือการโทรระหว่างประเทศก็ตาม เพราะการโทรศัพท์ผ่านทางระบบ Internet นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานผ่านทางชุมสายโทรศัพท์ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายของส่วนที่ให้บริการด้วยการศึกษาวิจัย

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริการโทรศัพท์อัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยนำเทคโนโลย
ี Voip (Voice over IP) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารทางเสียงแบบเวลาจริงที่กำลังแพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน การวิจัยครั้งนี้จะทำการพัฒนาระบบ บริการโทรศัพท์อัตโนมัติผ่านระบบเครือข่าย โดยมีประชากรกลุ่มบุคคลาการสายสนับสนุนวิชาการที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และศูนย์การศึกษา จำนวน 20 คน ทำการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งานแล้วใช้เครื่องมือแบบสอบถามประเมินผล ทำการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล แล้วหาค่าออกมาเป็นระดับ


copyright 2012 kiadtipong yordyiamkrae
Chandrakasem Rajabhat University
---------------