about

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ระบบการบริหารจัดการและแผนการดำเนินงาน

1.หลักการและเหตุผล

          ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้ดำเนินการบ่มเพาะวิสาหกิจอยู่แล้ว โดยมีคลีนิค SMES คลินิกให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และกิจกรรมการสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาของภาคปกติและภาคพิเศษ โดยผ่านโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อบรมการเขียนแผนธุรกิจ และให้บริการทางวิชาการ งานวิจัย ซึ่งส่วนใหญ่งานวิจัยจะเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้แล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ยังมีระบบสหกิจศึกษาที่จะช่วย บ่มเพาะนักศึกษา ให้มีประสบการณ์จริงโดยเน้นทั้งในสาขาวิชาชีพที่ศึกษาและเป็นประสบการณ์จริงในสถานประกอบการเต็มรูปแบบ ซึ่งในขณะนี้นักศึกษาได้เข้าโครงการนี้โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสถานประกอบการ ดังนั้น การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยหรือ “ CRU - UBI” จึงเป็นการจัดระบบการทำงานในการบ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ให้เต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้สามารถครอบคลุมไปยังกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น ทั้งนักศึกษา บุคลากร และผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้มแข็งขึ้น สำหรับกระบวนการบ่มเพาะ มีคณะทำงานและที่ปรึกษาซึ่งเป็นตัวแทนผู้ประกอบการที่จะช่วยผลักดันให้ศูนย์บ่มเพาะดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น ดังนั้นในขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความพร้อมในการดำเนินการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจโดยจะมีส่วนของสำนักงานที่มีผู้จัดการรับผิดชอบในการบริหารงาน และสร้างเครือข่ายจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถปฏิบัติงานได้ตามบรรลุตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นแล้วขณะนี้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ขณะนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ (Young Entrepreneur Club) สามารถพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้ รวมทั้งในแต่ละคณะได้พัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา อาทิ คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรและชีวภาพ ซึ่งศูนย์บ่มเพาะฯ ยังมีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่พร้อมให้ความร่วมมือและผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่อีกด้วย

          1.1 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

                วิสัยทัศน์

                ศูนย์บ่มเพาะวิสากิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มุ่งที่จะเป็นหน่วยสนับสนุนบ่มเพาะ ทางธุรกิจในการสร้าง ผู้ประกอบการรายใหม่ เพื่อพัฒนาให้สามารถการประกอบธุรกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมด้วยงานวิจัย และประสบการณ์ของผู้ชำนาญการ

                พันธกิจ

                 1. พัฒนาผู้มีศักยภาพในการประกอบการธุรกิจให้สามารถ เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ
              2.ถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ของมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
                 3. บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และสามารถพึ่งตนเองได้
              4.พัฒนาระบบการบ่มเพาะวิสาหกิจที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการสร้างเครือข่ายและเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ ในการนำไปสู่การบ่มเพาะธุรกิจที่ยั่งยืน

          1.2 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

                วัตถุประสงค์

                การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

                1 . นำความรู้และประสบการณ์ งานวิจัย ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และเครือข่าย มาใช้ในการสร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
                2. นำความรู้และเทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติเชิงพาณิชย์ รวมทั้งการสร้างเสริมประสบการณ์เชิงปฏิบัติให้กับนักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากรของมหาวิทยาลัย
                3. เตรียมความพร้อมในการสร้างของนักศึกษาที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อ ประกอบธุรกิจในอนาคต
                4. สร้าง สนับสนุน และส่งเสริม ผู้ที่มีความประสงค์ ศิษย์เก่า ประชาชนผู้สนใจทั่วไป หรือ
ให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพให้สามารถเริ่มต้นดำเนินธุรกิจหรือพัฒนาธุรกิจที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจให้มีศักยภาพ เข้มแข็งและยั่งยืน


                ผู้รับบริการเป้าหมาย

             ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีวิธีการในการคัดเลือกผู้รับบริการเป้าหมายจาก นักศึกษาภาคปกติ ภาคพิเศษ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป


                กลุ่มเป้าหมายรอง

                1 . ศิษย์เก่าที่สนใจในการจะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่
                2. ผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ประสบปัญหาในการเนินธุรกิจ หรือต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์เดิม

                ผลิตภัณฑ์ หรือบริการเป้าหมาย

                ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีเป้าหมายในการให้บริการด้านธุรกิจในผลิตภัณฑ์หลัก 2 กลุ่มได้แก่

                1 . อุตสาหกรรมอาหาร
                2. อุตสาหกรรมด้านการออกแบบประยุกต์ศิลป์เพื่อการพาณิชย์

2.กลยุทธ์การดำเนินงาน


          2.1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างการรับรู้และบรรยากาศในการเป็นผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย


          2.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา


          2.3 สรรหา คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ของศูนย์ฯเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการบ่มเพาะธุรกิจ


          2.4 จัดกิจกรรมอบรม และจัดหาผู้เชี่ยวชาญภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้คำปรึกษา หรือจับคู่( Matching) กับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกตามความต้องการของผู้ประกอบการ


          2.5 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการบ่มเพาะ


                ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อสนองต่อกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายในปีแรก จะมีการคัดเลือกผู้ประสงค์จะเข้าสู่การบ่มเพาะไม่น้อยกว่า 3 ราย ใน 3 กลุ่มบริการ และเมื่อสิ้นสุดในปีแรก จะสามารถออกไปดำเนินธุรกิจได้เองไม่น้อยกว่า 2 ราย ให้การฝึกอบรมและปฏิบัติการเชิงธุรกิจแก่นักศึกษาไม่น้อยกว่า 100 คน ตลอดจนให้มีการเลือกเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจไม่น้อยกว่า ๒ รายวิชา

                ความพร้อมภายในสถาบัน ด้านอาคารสถานที่ จะมีการจัดทำสำนักงานที่มีศักยภาพเพียงพอต่อ การบ่มเพาะ ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งอุปกรณ์สำนักงานและบริการด้านการสื่อสาร หากจะมีการวิจัยเพื่อสนับสนุนธุรกิจการบ่มเพาะในกลุ่มใดมหาวิทยาลัยสามารถจัดสรรทุนจากกองทุนวิจัยสนับสนุนตามประเภทต่างๆของทุนที่มีอยู่มีหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติพร้อมทั้งบุคลากรวิจัย เพื่อให้ผลิตผลจากงานวิจัยแปรไปเป็นเทคโนโลยีที่ไปสู่การทำธุรกิจได้

                การบริหารจัดการสำหรับบุคคลทั่วไปหรือศิษย์เก่า ในทุกด้านมีคู่มือและระเบียบที่จะต้องกำหนดขึ้น ระเบียบด้านการเงินจะต้องขออนุมัติสภามหาวิทยาลัย การสร้างผู้ประกอบการ อาศัยการฝึกอบรมตนเองแล้ววิเคราะห์จุดเด่นและข้อด้อย เพื่อปรับปรุง ให้คำปรึกษา ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ มีกิจกรรมเสริมความเข้มแข็ง มีงานวิจัยเสริมสร้างและยืนยันความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจ ในด้านนักศึกษามีการปลูกฝัง วางรากฐานการทำธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มีการ สร้างทีม ปลูกฝังการทำงานร่วมกันด้วยจิตใจที่พร้อมบริการ ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมชุมนุม/ชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ให้การศึกษาและการฝึกปฏิบัติตามกลุ่มที่สนใจอย่างน้อย ๑ กลุ่มต่อปี


“ เป็นหน่วยสนับสนุนบ่มเพาะนักประกอบการรุ่นใหม่ที่มีจริยธรรม เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสังคมและท้องถิ่น ด้วยงานวิจัย และประสบการณ์ของผู้ชำนาญการ“

3.โครงสร้างองค์กร


          วันที่จัดตั้งองค์กรอย่างเป็นทางการ


          • สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีมติในที่ประชุมวันที่ 30 เมษายน 2551 ผ่านระเบียบการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมีฐานะเป็นองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย และมีการลงนามในประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่องระเบียบดังกล่าว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551

          • มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้มีประกาศจัดตั้งหน่วยงาน ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551

         • มีการระบุชื่ออย่างเป็นทางการ คือ “ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า “ Chandrakesem Rajabhat University - University Business Incubator Unit (CRU-UBI)”


4.วิธีการดำเนินงานและระบบการบริหารจัดการของเครือข่าย ฯ


          4.1 โครงสร้างการบริหารงานของเครือข่ายฯ
                โครงสร้างระดับคณะกรรมการอำนวยการ

                อธิการบดี                                          ประธาน
                รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย            รองประธาน
                คณบดีที่เกี่ยวข้อง                              กรรมการ
                ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ              กรรมการและเลขานุการ


          4.2 รูปแบบการดำเนินงานของหน่วย UBI ในเครือข่ายฯ


          4.3 ระบบบริหารจัดการและระบบบริหารการเงินภายในเครือข่ายฯ


          4.4 ผลกระทบของหน่วย UBI ต่อชุมชนหรืออุตสาหกรรมใกล้เคียง


5.สถานที่ ตั้งสำนักงาน UBI และพื้นที่การบ่มเพาะ

          • สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์บริการวิชาการเกษตรและชีวภาพ คณะเกษตรและชีวภาพ เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

          • โทรศัพท์ 02-942-6900-99 ต่อ 6014, 6015

         • http://www.chandra.ac.th/ubi/index.html


                                                               ภาพประกอบ  แสดงศักยภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกของสำนักงาน CRU-UBI

          พื้นที่ส่วนสำนักงาน


                สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยจันทรเกษม เป็นอาคารชั้นเดียว ขนาด 12 x 24 ตารางเมตร ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

                1 . ส่วนค้นคว้าด้านธุรกิจ
                2.  ส่วนสำนักงานธุรการ และ
                3 . ส่วนห้องประชุม

          พื้นที่สำหรับผู้ประกอบการบ่มเพาะ


                1 . มีห้องสำหรับผู้เข้ารับการบ่มเพาะ ขนาด 13.3 ตารางเมตรจำนวน 2 ห้อง
                2. อัตราค่าบริการ และ
                                                                           ตารางที่ 1 แสดงอัตราค่าบริการพื้นที่สำนักงาน

                • เวลาให้บริการ (เวลาเปิด-ปิด สำนักงาน)
                วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.30 น.          บุคลากรประจำหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
                                                               หมายเหตุ:ลำดับที่ 5 , 6 อัตรากำลังรอการขยายโครงการตั้งตัวได้
                                                               ตารางที่ 2 แสดงจำนวนบุคลากรประจำหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ


บุคลากรศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


   
  ดร.เอนก เทียนบูชา  
  ผู้จัดการ  
     
   
  นางจินต์ณภัค โสภาโชติ  
  รองผู้จัดการ  
     
   
นางสาวรมณีย์ ชุ่มเพ็งพันธุ์ (รอการจัดสรร) (รอการจัดสรร)
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป เจ้าหน้าที่การเงินและทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
     6.กระบวนการดำเนินงานบ่มเพาะวิสาหกิจ