Chandrakasem Rajabhat University | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
CLOSE [X]
Vote
 
 
   
   
   
   
 
   
ประกาศ
แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปี ทำการประเมินการสอน
ในระบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559

ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2560
ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระบบบริการการศึกษา
หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินตามกำหนดการดังกล่าว
จะไม่สามารถมองเห็นผลการเรียนในระบบบริการการศึกษาได้
หากมีปัญหาในการประเมินดังกล่าว กรุณาติดต่อ
โทร. 02-942-5800 ,02-942-6800 ต่อ 2925อธิการบดี
รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
    

   
ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล MySQL ได้