บริการการศึกษา
ลงทะเบียน เพิ่ม ถอน ยกเลิกรายวิชา(ออนไลน์)   , (คู่มือ)
ปฏิทินการศึกษา
CRU WIFI    , คู่มือการใช้งาน
คู่มือการใช้ อุปกรณ์ห้องเรียนรวม
คู่มือการใช้งานระบบประเมินอาจารย์ออนไลน์
คู่มือการใช้งาน IP Phone    , เลขหมายภายใน