ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประวัติฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประกันคุณภาพการศึกษา
งบประมาณ 2545 , 2546 ,
2547 , 2548 , 2549
ปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่าย
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ระเบียบและข้อบังคับในการใช้
บริการอินเตอร์เน็ต
การบริการอินเตอร์เน็ต
แก่นักศึกษา
การติดตั้งโมเด็มในการเชื่อม
ต่ออินเตอร์เน็ต
วิธีการใช้บริการ E-mail ของมหาวิทยาลัยฯ
บริการ FTP
แผนผังการพัฒนาระบบ
เครือข่ายหลัก
Traffic ในการสื่อสารกับ ISP
ของ route
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
การจัดการความรู้ KM
แบบรายงานเข้าอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน
โครงการฝึกอบรม
ภาพข่าวกิจกรรมต่าง ๆ
รายงานผลการประชุมเชิง
ปฏิบัตการแลการสัมมนา
เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ
Project นักศึกษา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
หลักสุตร  Windows XP
หลักสูตร MS Office 97
Microsoft PowerPoint XP
Microsoft PowerPoint 2003
Microsoft Excel 2003
Microsoft Word 2003
Pagemaker7
หลักสูตร Access
หลักสูตรการสร้างเว็บเพจ
เบื้องต้น
หลักสูตร Macromedia Dreamweaver 8
หลักสูตร PHP
หลักสูตร ASP
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       
   

   

     
 
       

 

      
 
© 2008 .All rights reserved.