คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม

กันยายน 2558            
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเชิดชูเกียรติเพชรสยาม บุคคลดีเด่นและคนดีศรีจันทรเกษม 2558

สิงหาคม 2558     
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานถวายพระพร12สิงหามหาราชินีปี58


เมษายน 2558
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯปี58
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานถนนสายวัฒนธรรม
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานมหาสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย


ธันวาคม 2557
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานสืบสานวัฒนธรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-541-7049     Email : culturecru@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/culturecru