ประวัติ
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
กิจกรรม
การจัดการความรู้ (KM)
ดาวน์โหลดเอกสาร
 

ประวัติความเป็นมาของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เริ่มก่อตั้งเป็นหน่วยงานในสถาบันในปีพุทธศักราช 2518 ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ของวิทยาลัยครูจันทรเกษม เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูฉบับแรก กำหนดให้วิทยาลัยครูมีหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและมีชื่อหน่วยงานว่า “ศูนย์ประเคราะห์ทางวัฒนธรรมวิทยาลัยครูจันทรเกษม”

ต่อมาพุทธศักราช 2521 กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ได้ขยายงานโดยจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นหน่วยงานใหม่ มีฐานะเทียบเท่ากรม ชื่อว่า สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและยกฐานะศูนย์ประเคราะห์ทางวัฒนธรรมวิทยาลัยครูจันทรเกษมเป็นศูนย์วัฒนธรรม

พุทธศักราช 2527 อธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายเดโช สวนานนท์ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

          พุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   ให้ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ในมาตรา ๗ ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ                  การพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์หลายประการ ประการหนึ่ง คือ “การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”

          พุทธศักราช  2542 กระทรวงศึกษาธิการประกาศแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏจันทรเกษมและเปลี่ยนชื่อ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็น “สำนักศิลปวัฒนธรรม”

          พุทธศักราช 2548  (1 มีนาคม 2548) กระทรวงศึกษาธิการประกาศแบ่งส่วนราชการ                        ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมให้สำนักศิลปวัฒนธรรม เป็น“สำนักศิลปะและวัฒนธรรม” 
( หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสถาบันราชภัฏ โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 แทนพระราชบัญญัติ                  สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 และโดยที่มาตรา 11 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ      พ.ศ. 2547 บัญญัติให้การจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกสำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัย ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ                             ให้ทำเป็นกฎกระทรวงจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้ )

 
 
 
 ผู้บริหารของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

1. นางอุทัยวรรณ                   ศิริสาคร          (พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2526)
2. รองศาสตราจารย์ธนู            บุณยรัตพันธ์      (พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2537)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา      ศกุนสิงห์          (พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2541)
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชินวรรณ    ยศภัทรพงศ์      (พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2544)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์      พุ่มดนตรี         (พ.ศ. 2544  –   8  มีนาคม พ.ศ. 2548)
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์      พุ่มดนตรี         (9 มีนาคม พ.ศ. 2548  -  8 มีนาคม พ.ศ. 2552)
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิพย์      พุ่มดนตรี         (9 มีนาคม พ.ศ. 2552  -  8 มีนาคม พ.ศ. 2556)
8. นางกุลชไม                                สืบฟัก                (8 มีนาคม พ.ศ. 2556  -  ปัจจุบัน)

สถานที่ตั้งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม   ตั้งอยู่ที่อาคาร  27 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มีลักษณะอาคาร  3  ชั้น  พื้นที่  ๕๒๙  ตารางเมตร 

นางกุลชไม สืบฟัก
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
Email : culturecru@gmail.com
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

นโยบายและปณิธานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบาย
1)  การพัฒนาตามภารกิจหลักของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
2)  การมุ่งสู่ความเป็นเลิศและองค์กรแห่งเกียรติยศ

ปณิธาน
“จะมุ่งมั่น   ทำหน้าที่สรรค์สร้างงานศิลปะและวัฒนธรรม  เพื่อพลิกฟื้นเอกลักษณ์ของชาติให้ยั่งยืนเคียงคู่จันทรเกษมสืบไป”

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ปรัชญา
“ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทยสู่นานาชาติ”

วิสัยทัศน์
“องค์กรแห่งเกียรติยศด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม”

พันธกิจ
1.  อนุรักษ์  ส่งเสริมและสืบสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม
2.  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีหอเกียรติยศ  พิพิธภัณฑ์จันทรเกษม
3.  สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและนานาชาติ
4.  สืบค้น  รวบรวมข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
5.  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในประเทศและนานาชาติ

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้นักศึกษา  บุคลากร  เยาวชนและบุคคลทั่วไป  มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
2.  เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
3.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและ
ระดับนานาชาติ
4.  เพื่อบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมไทยกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5.  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย


 
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์ 02-541-7049     Email : culturecru@gmail.com
facebook : https://www.facebook.com/culturecru